ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA SINIF GEÇME SİSTEMİ

 

Sınıf geçme sisteminde;

*Bir ders yılı iki dönemden oluşur.

*Öğrencinin başarısı bir bütün olarak alınır.

*Öğrencinin sınıf geçmesi,o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına yada yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

*Öğrenci başarısının tesbiti,derslerin özelliklerine göre yazılı,sözlü ve uygulamalı sınavlara;ödev,proje,ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.

*Öğrencinin ders,ödev,uygulama,laboratuar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur.

 

                                  NOT DÜZENİ

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Beşli Not Düzeni”kullanılır.Öğrencinin başarısı  dört,başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.

 

         PUAN

          NOT

       DERECE

0-24

0        

Etkisiz

25-44

1

Geçmez

45-54

2

Geçer

55-69

3

Orta

70-84

4

İyi

85-100

5

Pekiyi

 

           ÖĞRENCİNİN BAŞARISI NASIL TESBİT EDİLİR?

 

*Öğrencinin başarısı dersin özelliğine göre yazılı,sözlü ve uygulamalı sınavlar ; ödev,projeler ile ders içi ve ders dışı faaliyetleri ile değerlendirilir.

 

                     YAZILI SINAVLAR

   Haftalık Ders Saati Sayısı

Sınav Sayısı

Haftalık ders saati sayısı üç ve daha çok olan derslerden

En az üç sınav

Haftalık ders saati sayısı iki ve daha az olan derslerden

En az iki sınav

 

BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

 

      Bir dersin yıl sonu notu:Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

 

                                                                                                           1

Öğrencinin bir dersten başarılı olması için ikinci dönem notunun en az geçer (2) olması gerekir. Ancak,birinci dönem notu etkisiz(0) ise ikinci dönem notunun en az orta(3) olması gerekir.

ÖRNEK:

1.     Dönem notu: 4

2.     Dönem notu: 1

Ortalama         :  3  Başarısız

ÖRNEK:

1.     Dönem notu :0

2.     Dönem notu :2  Başarısız

     ÖRNEK:

      1.  Dönem notu:0

      2.  Dönem notu:3   Başarılı

 

  DÖNEM NOTLARININ TESPİTİ

Dönem notu:

     Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması nota çevrilerek belirlenir.

     Puanların aritmetik ortalaması alınırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Ödev ve projelerden alınan puan, dönemin yazılı ve sözlü puanlarıyla birlikte değerlendirilir.

 

Örnek: Bilgisayarda Yazı Dersi :

1. yazılı: 64   2. yazılı: 42    3. yazılı: 50

1. Sözlü: 65   2. Sözlü: 50   Ödev: 70

TOPLAM: 341

 

Dönem Notu’na çevirme:

Tüm puanların toplamı / Tüm puanların sayısı ( 341 / 6 = 56.8 = 57 )

Bir dersten almış olduğu dönem notu= 3 ( orta )

                     YIL SONU BAŞARISININ TESPİTİ

 

Bir Dersin Yıl Sonu Notu:

1- Bir dersin yıl sonu notu: birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

2- Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalam yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

  Bir dersin Ağırlık ve Ağırlıklı Notu: Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur.

Örnek: A dersinin yıl sonu notu = 2 olsun,

             A dersinin haftalık ders saati 5 olsun.

           A dersinin ağırlıklı notunun hes. 2*5

           A dersinin ağırlıklı notu = 10 dur.

 

                                                                                                                       2

 

                      

                        

                             DOĞRUDAN SINIF GEÇME

1-Ders yılı yada ortalama yükseltme sınavları sonunda başarılı olanlar,

2-Yıl sonu başarı ortalamasını tutturan öğrenciler doğrudan sınıflarını geçebilirler.

     * Anadolu liselerinde yıl sonu başarı ortalaması en az 3.00,

     * Meslek liselerinde yol sonu başarı ortalaması  en az 2.50 olan öğrenciler başarısız olduğu ders sayısına bakılmaksızın doğrudan sınıflarını geçerler.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş bazı derslerden yıl sonu başarı ortalaması ile geçilmez.

 

            YIL SONU BAŞARI ORTALAMASININ HASAPLANMASI

        Öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması, derslerin ağırlık notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur.

 

Örnek: genel liseler için

 

Tüm Dersler           Haftalık ders Saatı        Yıl sonu notu                  Derslerin     

                                                                                                   Ağırlıklı Notu

 

Türk Edebiyatı                         4                            2                     4x2                   8

Din Kül.ve Ah.Bil.                    1                            4                      4x1                   4

Tarih                                          2                            3                     2x3                   6

Coğrafya                                    2                            3                     2x3                   6

Matematik                                 5                            2                     5x2                 10

Fizik                                           2                            2                     2x2                   4

Kimya                                        2                            2                      2x2                   4

Biyoloji                                      2                            1                      2x1                   2

Beden Eğit.                                2                            4                     2x4                   8

Çevre ve İns.                             2                            5                     2x5                 10

Resim-Müzik                            2                            3                     2x3                    6

İngilizce                                    4                             2                     4x2                    8

Sağlık bilg.                               2                             3                     2x3                    6

Toplam                                    32                                                                            82

Yıl sonu başarı ortalaması = 82 / 32 = 2.56

 

Yıl Sonu başarı ortalaması öğrencinin diploma notunun hesaplanmasında esas alınır.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI İLE GEÇİLEMEYECEK DERSLER    

 

ALAN-DAL

DERSLER

Adalet Alanı-Zabıt Katipliği Dalı

1-Dil ve Anlatım

2-Temel Hukuk

3-Cumhuriyet Baş Savcılığı Yazı İşleri

4-Yazı İşleri Mevzuatı

5-Tebligat Hukuku

6-İşletmelerde Beceri Eğitimi

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı

Ticaret Sekreterliği Dalı

1-Dil ve Anlatım

2-Bilgisayarda Yazı

3-Ticaret Hizmetleri

4-İşletmelerde Beceri Eğitimi

Bilişim Teknolojileri Alanı

Web Programcılığı Dalı

1-Dil ve Anlatım

2-Bilişim Teknolojilerinin Temelleri

3-Web Tasarımı ve Programlama

4-İşletmelerde Beceri Eğitimi

Muhasebe ve Finansman Alanı

Bilgisayarlı Muhasebe Dalı

1-Dil ve Anlatım

2-Ticari Belgeler

3-Bilgisayarlı Muhasebe

4-İşletmelerde Beceri Eğitimi

Pazarlama ve Perakende Alanı

Sigortacılık Dalı

1-Dil ve Anlatım

2-Müşteri İlişkileri

3-Sigortacılıkta Risk

4-İşletmelerde Beceri Eğitimi

 

 

SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI

          Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9.sınıfta en fazla 3 , 10. ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.Ancak, alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı 5 den  fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dahil edilmez.

 

        Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

 

4

 

 

 

 

 

                            SINIF TEKRAR ETME

Öğrencilerden:

 

1-    Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler.

2-    Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler.

3-    Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrarı ederler.

Devamsızlık nedeniyle 12. sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12. sınıfı tekrar ederler.Ayrıca,mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler.Sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar..

Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılır.

 

 SORUMLULUK VE ORTALAMA YÜKSELTME  SINAVLARI

 

         Sorumluluk Sınavı: Önceki yıllardan başarısızlığı bulunan öğrenciler ile mezun olamayıp sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri için yapılır.

         Sorumluluk sınavları bir eğitim-öğretim süresince üç defa yapılır.

         1-Ders kesimi tarihinden bir hafta sonra başlar ve en fazla üç hafta sürer.

( Haziran ayı).

         2- Eylül ayının ilk haftasında.

         3-II.Dönemin ilk haftasında yapılır.

         4-Sorumluluk sınavlarında başarılı sayılabilmek için en az 2 almak yeterlidir.

   5-Mezun olamayan ve sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri, ayrıca ikinci dönemin ilk haftası içinde de sorumluluk sınavlarına alınır. Mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.

Ortalama Yükseltme Sınavı: Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı yada başarısız oldukları derslerden yapılan sınavdır.

           Bir eğitim –öğretim süresince bir defa yapılır.Ders kesimi tarihinden bir hafta sonra başlar ve en fazla üç hafta sürer.(Haziran)

           Bir öğrenci ortalama yükseltme sınavında en fazla dört (4 ) dersten sınava girebilir.

           Bu dört dersin mutlaka zayıf olması gerekmez.Öğrenci, başarılı olduğu derslerden de ortalama yükseltme sınavlarına girebilir.

           Örn.:Bir öğrenci 2 zayıf dersi için ortalama yükseltme sınavına girerken aynı zamanda başarılı olduğu 2 dersten de ortalamasını yükseltmek için sınava girebilir.

O.Y.S DEĞERLENDİRME :Ortalama yükseltme sınavlarında alınan not ile o dersin yıl sonu notunun ortalaması alınır.

5

 

 

 

 

               SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN TESBİTİ

                   Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler: öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin işbirliğiyle belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirir.

        Bir üst sınıftaki dersten başarılı olmak alt dersin sorumluluğunu KALDIRMAMAKTADIR. Sorumlu olan dersin sınavında başarılı olmak gerekir. Alt sınıftaki sorumluluk yıl sonu başarı ortalaması ile kalkmaz.

                       GEÇ GELME,DEVAM- DEVAMSIZLIK

GEÇ GELME

        — Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.

DEVAM- DEVAMSIZLIK

 — Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.

Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır;

a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.

b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden ''5 iş günü'' içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.

6

 

                      TEŞEKKÜR ve TAKDİR BELGESİ

                   Disiplin notu düşmemiş öğrenciler arasından: hiçbir dersten dönem notu 2 den aşağı olmayan e dönem sonu ağırlıklı ortalaması 3.50 – 4.49 arasında olanlar TEŞEKKÜR, 4.50 ve daha yukarı olan öğrenciler ise TAKDİR belgesi alırlar. ( Bu düzenleme, ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğine göre yapılır )

 

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

 

ÖSYS'ye başvuran her aday için, adayın mezun olacağı/olduğu okul, mezuniyet yılı ve diploma notu/puanı kullanılarak bir Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanacaktır. OBP okuldaki diploma notu/mezuniyet puanlarının dağılımına ve adayın diploma notu/mezuniyet puanının okulundaki diploma notu/puanları içindeki yerine göre değişecek ve değeri en az 100, en çok 500 olacaktır. OBP hesaplama yönteminde her okul için diploma notunun/puanlarının dağılımı, varsa çok düşük notlar ile varsa en büyük diploma notu/puanındaki yığılma dikkate alınacaktır. Bu hesaplama yönteminde bir okulda en yüksek diploma notu/puanına sahip aday sayısı arttığı ölçüde bu adayların OBP’leri 500’ün altına inecektir. Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) hesaplandıktan sonra bu puanlar ağırlıklandırılarak her aday için 3 tane Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktır. OBP’lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP-SAY için YGS-1’in ve YGS-2’nin ortalamalarının ortalaması, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması, AOBP-EA için de YGS-5’in ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılacaktır. Ağırlıklandırmanın etkisi ile, varsa değeri 500 olan OBP değişmeyecek, ancak değeri 500’ün altında olan OBP’lerin değerleri okulun YGS başarısı oranında artacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının (AOBP- SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanmasıyla ilgili teknik ayrıntıların yer aldığı Yönergeye ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Internet adresinden erişilebilir

                     İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

               Beceri Notu, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin bulunduğu her türlü meslek liselerinde uygulanan bir not verme düzenidir. Öğretim yılı içinde işletmelerde beceri eğitimine giden öğrenciler bu eğitimleriyle ilgili bir iş dosyası hazırlayarak okullarına teslim ederler.Bu iş dosyasına 100 üzerinden puan verilir. Öğrenci okulda ayrıca beceri sınavına girer. Bu sınav da 100 puan üzerinden değerlendirilir.İş dosyasına verilen puanın %20 'si ile sınavda alınan puanın %80 'i toplanarak elde edilen toplam puanın 5'lik düzendeki not karşılığı öğrencinin yıl sonu beceri notudur.

7


              Yıl sonu beceri notu, alınan dersin yıl sonu notu, 1.ve 2.dönem notlarının aritmetik ortalamasından elde edilen not ile beceri sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır. (Her aşamada yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir).
               Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için beceri sınavı notunun ve en son hesaplanan yıl sonu notunun en az 2 (geçer) olması gerekmektedir. Ayrıca ,yapılan sınavdan en az 45 puan alması şartı aranmaz.
Örnek
1.Dönem Notu : 2
2.Dönem Notu : 5
İki Notun Ortalaması : (2 + 5) / 2 = 3.5 (Tamamlanarak = 4)
İş Dosyası   : 80  (%20'si = 16)
Sınav Puanı  : 40  (%80'i  = 32)
Beceri Notu  : 16 + 32 = 48   (5'lik düzendeki karşılığı = 2)
Dersin Yıl Sonu Notu = (4 + 2) / 2 = 3
Öğrenci hem beceri notunun en az geçer, hem de dersin yıl sonu notunun en az geçer olması nedeniyle dersten başarılı olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8